Polityka prywatności

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Sprzedający, jako administrator wszystkich podanych przez Klienta danych osobowych zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności handlowej i realizacji zamówień w sklepie firmowym.
  2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego jedynie w zakresie niezbędnym do zawarcia, realizacji, dokonania zmian lub rozwiązania umowy sprzedaży towaru
  3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.